Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2013

Tư liệu...+(5)

Pentagon Papers: Sau 40 năm bí mt được gii

Đu mùa hè năm 2011, thế gii lên cơn st v vic Trung Cng to căng thng Bin Đông thì ai ny đu ngóng trông nơi Hoa Kỳ vi nim hy vng Hoa Kỳ s là cu tinh giúp h đi phó vi mng bành trướng ca Trung Cng.

Nhưng ngày 14/6/2011, Văn Kh Quc Gia (National Archives) ca B Quc Phòng Hoa Kỳ cho gii ta (declassify) 7000 trang h sơ v nhng vn đ ca Vit Nam và Đài Loan hơn 40 năm trước làm cho nim tin ca nhiu người nơi Hoa Kỳ tan thành mây khói.

Sau đó, National Security Archive
George Washington University đưa ra thêm 28,000 trang h sơ, trong đó có nhng mu đi thoi đi vào chi tiết gia hai Ngoi Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai càng làm cho nhiu người nhìn ra s tht phũ phàng Hoa Kỳ đã bán đng Vit Nam Cng Hòa và Đài Loan đ đi ly s làm hòa và giao thương vi Trung C
ng.


image

Tài liu này tung ra làm cho hi ký ca Kissinger xut bn năm 1979 (The Memoirs) không còn giá tr vì nhiu điu trong hi ký ca Henry Kissinger viết đu sai vi nhng chi tiết trong tài liu này. Hi ký ca Henry Kissinger viết là đ đánh bóng cá nhân và đ chy ti cho bàn thân.

Tài liu lch s ca Văn Kh cho thy chính sách ca B Ngoi Giao Hoa Kỳ là đt quyn li nước M là ti thượng cho du chính sách này đưa đến s phn bi nhng đng minh cũng như phi du diếm và la c chính dân chúng và Quc Hi Hoa Kỳ.

Đu thp niên 1970s, Hoa Kỳ thay đi sách lược bt tay vi Trung Cng đi phó vi Liên Xô buc Hoa Kỳ phi ht Đài Loan ra khi Liên Hip Quc và đưa Trung Cng vào thay thế v trí này. Cách đây 40 năm, Hoa Kỳ đã công nhn ch có mt nước Trung Quc, và Đài Loan cũng ch là mt tnh ca Trung Quc vi mt th chế đc bit! Hoa Kỳ đã theo đui chính sách này 40 năm và s tiếp tc theo đui chính sách này cho đến khi Đài Loan danh chính ngôn thun thng nht vi Trung Quc, và thường thì khi s thng nht xy ra, Trung Quc lúc đó có th chế đa đng.

image

Tài liu cũng cho thy Trung Cng đt điu kin gii quyết vn đ Đài Loan đi đôi vi gii quyết chiến tranh Vit Nam . Hoa Kỳ quyết đnh b rơi Vit Nam Cng Hòa, đ cho Cng Sn Vit Nam chiếm c nước, và Hoa Kỳ phi tay trong mt thi gian vài thp niên b ngõ Đông Nam Á và Bin Đông cho Trung Cng to nh hưởng. Tài liu cho thy khi y Bc Vit rt bi ri và chun b đu hàng vì không chu ni B-52 b bom Hà Ni, và nếu Hoa Kỳ tiếp tc b bom thêm 2 tun na thì Hà Ni có l đã đu hàng, nhưng vì đã tha thun vi Bc Kinh nên Henry Kissinger và Tng Thng Richard Nixon ngưng b bom như mt hình thc vt đi chiến thng đang trong tm tay!

image

Cũng vì chính sách này nên tháng Giêng năm 1974, Trung Cng đưa hi quân đánh Hoàng Sa, Hi Quân VNCH chiến đu và kêu gi Đ Tht Hm Đi ca Hi Quân Hoa Kỳ đang gn đó tiếp cu nhân đo thôi thì Đ Tht Hm Đi nhn đ tín hiu xin cp cu nhưng vn làm ngơ đ mc cho các thương binh VNCH chết đau thương và oan c ti Bin Đông.
Ti sao B Quc Phòng Hoa Kỳ tiết l nhng bí mt này? Có phi h có lòng thành tiết l nhng bí mt đy la lc và phn trc đi vi các đng minh ca h? Bí mt lch s đã vén màn, liu nhng đng minh ca Hoa Kỳ có còn tin tưởng nơi Hoa Kỳ như h đã có trước đây?

image

Tht ra Hoa Kỳ trong tình thế không th gi bí mt lâu dài được na vì trước đây nhng chi tiết này đã rò r ra ngoài hu hết ri và nếu c tiếp tc du diếm nhng điu mà mi người đã đoán biết thì h qu ca nó còn tai hi hơn c vic tiết l. Cách đây 40 năm, ông Daniel Ellsberg đã tiết l nhng bí mt này cho The Washington Post, the Times, New York Times, và nhiu cơ quan truyn thông khác to mt cú sc trong qun chúng Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Văn Kh Quc Gia tung ra nhng tài liu cách đây 40 năm ch là đ xác nhn cách chính thc nhng tài liu ông Daniel Ellsberg tung ra trước đó là chính xác, thôi, mi người đng đoán già đoán non na.

image

August 6, 2007: Daniel Ellsberg, who released the Pentagon Papers in 1971, participating in a die-in against nuclear weapons in front of the LLNL West Gate.
Ông Daniel Ellsberg là người gc Do Thái, sinh trưởng ti Chicago (sinh ngày 7/4/1931), là mt người phân tích tình báo chiến thut chiến lược ca quân đi. Ông tng là nhân viên ca RAND Corporation. Rand là ch viết tt ca Research and Development, mt công ty bt v li chuyên phân tích tình hình cho Quân Đi Hoa Kỳ và Douglas Air Company là mt công ty chế to các vũ khí cho B Quc Phòng Hoa Kỳ. Rand có 1600 nhân viên và trong 1600 nhân viên này có nhng người làm cho tình báo Hoa Kỳ.

Năm 1954, sau khi tt nghip Harvard, Daniel Ellsberg gia nhp Hi Quân Hoa Kỳ. Ông ra trường đng đu lp c 1000 người. Mang lon Thiếu Uý, ông tr thành tiu đi trưởng. Sau 2 năm phc v cho Hi Quân, ông được tr v công vic dân s, ông tiếp tc hc Harvard và tham gia giúp Rand chuyên phân tích tình hình quân s.
Năm 1964, ông chính th
c làm cho B Quc Phòng và ông tham gia biến c hm đi USS Maddox xy ra Vùng Vnh Bc Vit (Gulf of Tonkin) năm 1964. Khi y Hoa Kỳ nói rng Bc Vit tn công hm đi USS Maddox đ ly c đó tn đánh Bc Vit nhưng bây gi tài liu đã gii mã, chính Hoa Kỳ dàn dng v này hơn là Bc Vit.
Năm 1965, ông đ
ược chuyn sang làm B Ngoi Giao đc trách phân tích tình hình Vit Nam . Năm 1967, ông tr v làm cho Rand và cho B Quc Phòng, trc tiếp chu trách nhim vi B Trưởng Quc Phòng.

image

Năm 1969, ông không có thin cm sách lược ca Hoa Kỳ vi Cuc Chiến Vit Nam và sau khi nghe Randy Kehler (sinh năm 1944), mt trong nhng người phn chiến thuyết trình cách hùng hn, ông Daniel Ellsberg tr thành mt trong nhng người chng chiến tranh. Sau khi đã có thin cm vi nhóm phn chiến và cương v là mt người có th tiếp xúc được nhng tài liu ti mt ca quc gia, cùng vi Anthony Russo (1934-2008) làm Rand , Daniel Ellsberg bí mt sao li (copy) nhiu tài liu ti mt và rò r ra ngoài cho báo chí biết. Tài liu rò r bí mt này được gii truyn thông Hoa Kỳ đt tên cho là Pentagon Papers. Năm 1970, Daniel Ellsberg c gng nh hưởng trên các Thượng Ngh Sĩ bng cách thuyết phc các đng lý văn phòng (chiefs-of-staff) ca các Thượng Ngh Sĩ nhng tàn hi v Chiến Tranh Vit Nam .

Ch Nht ngày 13/6/1971, ln đu tiên báo Times đăng trích đon tng phn 7000 trang. Tng Thng Richard Nixon và Henry Kissinger b cú đm bt ng, lp tc phn ng cách hung hãn, cách chc nhiu người h nghi hoc.
T
ng Thng Nixon nói: “Hãy cách chc ngay nhng tên đu não. ”Ni các ca Tng Thng Nixon np đơn khn cp xin Ti Cao Pháp Vin ngăn cm không cho Times và các báo chí tiếp tc đăng ti nhng tin ti mt ca Quc Phòng.
Times và các c
ơ quan truyn thông báo chí nht quyết không chu tiết l Daniel Ellsberg là ngun gc nhn tin ca h. Daniel Ellsberg phi trn chui trn nhi trong bí mt c 2 tun. Sau 2 tun, Ti Cao Pháp Vin phán quyết Times có quyn tiếp tc đăng ti nhng thông tin ti mt ca B Quc Phòng được rò r ti h vì đây là T Do Ngôn Lun được bo v bi Tu Chính Án Th Nht. Phán quyết này như mt cú tát tai vào mt ni các ca Tng Thng Richard Nixon.

image

Ngày 28/6/1971, Daniel Ellsberg và bn đng nghip Anthony Russo np mình cho FBI Boston Massachussett. Chính ph Liên Bang Hoa Kỳ truy t 2 người vi phm Đo Lut Tình Báo Năm 1917 (Espionage Act 1917). Sau 2 năm điu tra và nhiu biến chuyn, vào tháng 5 năm 1973, chánh án William M. Byrne, Jr. ra lnh bãi ni v án này. Sau v án này, Daniel Ellsberg đi thuyết trình nhiu nơi v các đ tài chính tr cũng như nhng bí mt lch s liên quan đến Vit Nam và Đài Loan.
Daniel Ellsberg và Anthony Russo đã tiết l nhng bí mt cách đây hơn 40 năm và hin nay Daniel Ellsberg còn sng và còn đi thuyết trình nhng vn đ đó nên Văn Kh Quc Gia chp nhn bch hóa h sơ.

Khi b
ch hóa h sơ thì mt hình thc nào đó h cũng xác nhn chính sách ca Hoa Kỳ là “quyn li ca Hoa Kỳ là ti thượng” nên sn sàng bt chp c s phn bi đi vi đng minh đ đt mc tiêu. Trong tương lai, nhng ai mun làm đng minh vi Hoa Kỳ thì phi biết điu này mà trong lut h gi đó là caveat emptor – let the buyer beware, làm bn vi M và nếu M đâm sau lưng cách bt ng thì đng có than tri trách đat.


Pentagon Papers: Sau 40 năm bí mt được gii

Đu mùa hè năm 2011, thế gii lên cơn st v vic Trung Cng to căng thng Bin Đông thì ai ny đu ngóng trông nơi Hoa Kỳ vi nim hy vng Hoa Kỳ s là cu tinh giúp h đi phó vi mng bành trướng ca Trung Cng.

Nhưng ngày 14/6/2011, Văn Kh Quc Gia (National Archives) ca B Quc Phòng Hoa Kỳ cho gii ta (declassify) 7000 trang h sơ v nhng vn đ ca Vit Nam và Đài Loan hơn 40 năm trước làm cho nim tin ca nhiu người nơi Hoa Kỳ tan thành mây khói.

Sau đó, National Security Archive
George Washington University đưa ra thêm 28,000 trang h sơ, trong đó có nhng mu đi thoi đi vào chi tiết gia hai Ngoi Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai càng làm cho nhiu người nhìn ra s tht phũ phàng Hoa Kỳ đã bán đng Vit Nam Cng Hòa và Đài Loan đ đi ly s làm hòa và giao thương vi Trung C
ng.

image

Tài liu này tung ra làm cho hi ký ca Kissinger xut bn năm 1979 (The Memoirs) không còn giá tr vì nhiu điu trong hi ký ca Henry Kissinger viết đu sai vi nhng chi tiết trong tài liu này. Hi ký ca Henry Kissinger viết là đ đánh bóng cá nhân và đ chy ti cho bàn thân.

Tài liu lch s ca Văn Kh cho thy chính sách ca B Ngoi Giao Hoa Kỳ là đt quyn li nước M là ti thượng cho du chính sách này đưa đến s phn bi nhng đng minh cũng như phi du diếm và la c chính dân chúng và Quc Hi Hoa Kỳ.

Đu thp niên 1970s, Hoa Kỳ thay đi sách lược bt tay vi Trung Cng đi phó vi Liên Xô buc Hoa Kỳ phi ht Đài Loan ra khi Liên Hip Quc và đưa Trung Cng vào thay thế v trí này. Cách đây 40 năm, Hoa Kỳ đã công nhn ch có mt nước Trung Quc, và Đài Loan cũng ch là mt tnh ca Trung Quc vi mt th chế đc bit! Hoa Kỳ đã theo đui chính sách này 40 năm và s tiếp tc theo đui chính sách này cho đến khi Đài Loan danh chính ngôn thun thng nht vi Trung Quc, và thường thì khi s thng nht xy ra, Trung Quc lúc đó có th chế đa đng.

image

Tài liu cũng cho thy Trung Cng đt điu kin gii quyết vn đ Đài Loan đi đôi vi gii quyết chiến tranh Vit Nam . Hoa Kỳ quyết đnh b rơi Vit Nam Cng Hòa, đ cho Cng Sn Vit Nam chiếm c nước, và Hoa Kỳ phi tay trong mt thi gian vài thp niên b ngõ Đông Nam Á và Bin Đông cho Trung Cng to nh hưởng. Tài liu cho thy khi y Bc Vit rt bi ri và chun b đu hàng vì không chu ni B-52 b bom Hà Ni, và nếu Hoa Kỳ tiếp tc b bom thêm 2 tun na thì Hà Ni có l đã đu hàng, nhưng vì đã tha thun vi Bc Kinh nên Henry Kissinger và Tng Thng Richard Nixon ngưng b bom như mt hình thc vt đi chiến thng đang trong tm tay!

image

Cũng vì chính sách này nên tháng Giêng năm 1974, Trung Cng đưa hi quân đánh Hoàng Sa, Hi Quân VNCH chiến đu và kêu gi Đ Tht Hm Đi ca Hi Quân Hoa Kỳ đang gn đó tiếp cu nhân đo thôi thì Đ Tht Hm Đi nhn đ tín hiu xin cp cu nhưng vn làm ngơ đ mc cho các thương binh VNCH chết đau thương và oan c ti Bin Đông.
Ti sao B Quc Phòng Hoa Kỳ tiết l nhng bí mt này? Có phi h có lòng thành tiết l nhng bí mt đy la lc và phn trc đi vi các đng minh ca h? Bí mt lch s đã vén màn, liu nhng đng minh ca Hoa Kỳ có còn tin tưởng nơi Hoa Kỳ như h đã có trước đây?

image

Tht ra Hoa Kỳ trong tình thế không th gi bí mt lâu dài được na vì trước đây nhng chi tiết này đã rò r ra ngoài hu hết ri và nếu c tiếp tc du diếm nhng điu mà mi người đã đoán biết thì h qu ca nó còn tai hi hơn c vic tiết l. Cách đây 40 năm, ông Daniel Ellsberg đã tiết l nhng bí mt này cho The Washington Post, the Times, New York Times, và nhiu cơ quan truyn thông khác to mt cú sc trong qun chúng Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Văn Kh Quc Gia tung ra nhng tài liu cách đây 40 năm ch là đ xác nhn cách chính thc nhng tài liu ông Daniel Ellsberg tung ra trước đó là chính xác, thôi, mi người đng đoán già đoán non na.

image

August 6, 2007: Daniel Ellsberg, who released the Pentagon Papers in 1971, participating in a die-in against nuclear weapons in front of the LLNL West Gate.
Ông Daniel Ellsberg là người gc Do Thái, sinh trưởng ti Chicago (sinh ngày 7/4/1931), là mt người phân tích tình báo chiến thut chiến lược ca quân đi. Ông tng là nhân viên ca RAND Corporation. Rand là ch viết tt ca Research and Development, mt công ty bt v li chuyên phân tích tình hình cho Quân Đi Hoa Kỳ và Douglas Air Company là mt công ty chế to các vũ khí cho B Quc Phòng Hoa Kỳ. Rand có 1600 nhân viên và trong 1600 nhân viên này có nhng người làm cho tình báo Hoa Kỳ.

Năm 1954, sau khi tt nghip Harvard, Daniel Ellsberg gia nhp Hi Quân Hoa Kỳ. Ông ra trường đng đu lp c 1000 người. Mang lon Thiếu Uý, ông tr thành tiu đi trưởng. Sau 2 năm phc v cho Hi Quân, ông được tr v công vic dân s, ông tiếp tc hc Harvard và tham gia giúp Rand chuyên phân tích tình hình quân s.
Năm 1964, ông chính th
c làm cho B Quc Phòng và ông tham gia biến c hm đi USS Maddox xy ra Vùng Vnh Bc Vit (Gulf of Tonkin) năm 1964. Khi y Hoa Kỳ nói rng Bc Vit tn công hm đi USS Maddox đ ly c đó tn đánh Bc Vit nhưng bây gi tài liu đã gii mã, chính Hoa Kỳ dàn dng v này hơn là Bc Vit.
Năm 1965, ông đ
ược chuyn sang làm B Ngoi Giao đc trách phân tích tình hình Vit Nam . Năm 1967, ông tr v làm cho Rand và cho B Quc Phòng, trc tiếp chu trách nhim vi B Trưởng Quc Phòng.

image

Năm 1969, ông không có thin cm sách lược ca Hoa Kỳ vi Cuc Chiến Vit Nam và sau khi nghe Randy Kehler (sinh năm 1944), mt trong nhng người phn chiến thuyết trình cách hùng hn, ông Daniel Ellsberg tr thành mt trong nhng người chng chiến tranh. Sau khi đã có thin cm vi nhóm phn chiến và cương v là mt người có th tiếp xúc được nhng tài liu ti mt ca quc gia, cùng vi Anthony Russo (1934-2008) làm Rand , Daniel Ellsberg bí mt sao li (copy) nhiu tài liu ti mt và rò r ra ngoài cho báo chí biết. Tài liu rò r bí mt này được gii truyn thông Hoa Kỳ đt tên cho là Pentagon Papers. Năm 1970, Daniel Ellsberg c gng nh hưởng trên các Thượng Ngh Sĩ bng cách thuyết phc các đng lý văn phòng (chiefs-of-staff) ca các Thượng Ngh Sĩ nhng tàn hi v Chiến Tranh Vit Nam .

Ch Nht ngày 13/6/1971, ln đu tiên báo Times đăng trích đon tng phn 7000 trang. Tng Thng Richard Nixon và Henry Kissinger b cú đm bt ng, lp tc phn ng cách hung hãn, cách chc nhiu người h nghi hoc.
T
ng Thng Nixon nói: “Hãy cách chc ngay nhng tên đu não. ”Ni các ca Tng Thng Nixon np đơn khn cp xin Ti Cao Pháp Vin ngăn cm không cho Times và các báo chí tiếp tc đăng ti nhng tin ti mt ca Quc Phòng.
Times và các c
ơ quan truyn thông báo chí nht quyết không chu tiết l Daniel Ellsberg là ngun gc nhn tin ca h. Daniel Ellsberg phi trn chui trn nhi trong bí mt c 2 tun. Sau 2 tun, Ti Cao Pháp Vin phán quyết Times có quyn tiếp tc đăng ti nhng thông tin ti mt ca B Quc Phòng được rò r ti h vì đây là T Do Ngôn Lun được bo v bi Tu Chính Án Th Nht. Phán quyết này như mt cú tát tai vào mt ni các ca Tng Thng Richard Nixon.

image

Ngày 28/6/1971, Daniel Ellsberg và bn đng nghip Anthony Russo np mình cho FBI Boston Massachussett. Chính ph Liên Bang Hoa Kỳ truy t 2 người vi phm Đo Lut Tình Báo Năm 1917 (Espionage Act 1917). Sau 2 năm điu tra và nhiu biến chuyn, vào tháng 5 năm 1973, chánh án William M. Byrne, Jr. ra lnh bãi ni v án này. Sau v án này, Daniel Ellsberg đi thuyết trình nhiu nơi v các đ tài chính tr cũng như nhng bí mt lch s liên quan đến Vit Nam và Đài Loan.
Daniel Ellsberg và Anthony Russo đã tiết l nhng bí mt cách đây hơn 40 năm và hin nay Daniel Ellsberg còn sng và còn đi thuyết trình nhng vn đ đó nên Văn Kh Quc Gia chp nhn bch hóa h sơ.

Khi b
ch hóa h sơ thì mt hình thc nào đó h cũng xác nhn chính sách ca Hoa Kỳ là “quyn li ca Hoa Kỳ là ti thượng” nên sn sàng bt chp c s phn bi đi vi đng minh đ đt mc tiêu. Trong tương lai, nhng ai mun làm đng minh vi Hoa Kỳ thì phi biết điu này mà trong lut h gi đó là caveat emptor – let the buyer beware, làm bn vi M và nếu M đâm sau lưng cách bt ng thì đng có than tri trách đat.
From: Tuan Truong <vinafax@aol.com>

Date: Sunday, March 17, 2013, 6:25 PMPentagon Papers giup ta hiểu hơn về nước Mỹ (At least about the USA Foreign Policy since 2nd World War).
Tôi may mắn đã được đọc Pentagon Papers từ năm 1971, 72 rồi.

Họ Declassify lúc này, phải chăng để nhắc nhở chúng ta :

" Hay khôn ngoan hơn trong tranh chấp biến Đông với bọn Tầu cộng và đứng chờ đợi gì nhiều ở nước Mỹ "

" Nước Mỹ chúng tôi chỉ hành động giúp các bạn vào thời điểm thích hợp nhất cho quyền lợi (kinh tế) của nước Mỹ mà thôi "....

Bây giờ thì rất khó chờ đợi gì nhiều ở nước Mỹ vì :


- Kinh tế Mỹ đang còn rất khó khăn : Dow John tuy đặt kỷ lục, lợi tức các công ty tuy lên, những thất nghiệp vẫn là 8%, vì các hãng tuy tăng Profit nhưng không mướn thêm nhân viên, vì sợ sẽ Recession trở lại....

- Ngân sách quốc phòng đang tiếp tục giảm mạnh, vì vậy nước Mỹ vẫn cần bán vũ khí càng nhiều càng tốt cho các nước khác, đề kỹ nghệ Quốc phòng Mỹ không gặp khó khăn....
Như vậy việc Tầu cộng gây căng thẳng ở Biển Động là quá phù hợp với việc Mỹ tha hồ bán vũ khí cho dân em ở Châu ....dại gì mà can thiệp....

- Hơn nữa Mỹ đang đầu tư hàng Billion đô là bên Tàu cộng, dại gì can thiệp để bọn Tầu trả thù.
Hăy nhìn kinh nghiệm Nhật Bản hôm nay, vì tranh cháo Đảo Điếu Ngư với Tầu cộng mà buôn bán với chúng giảm xút. Vì vậy đang phải tìm cách chuyển đầu tư sáng VN, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện....

Tuy nhiên điều này không có nghĩa, các chính quyền Mỹ sẽ làm ngơ cho Tàu cộng muốn làm gì thì lắm.

- Ngược lại trên thực tế, Mỹ đang tìm cách GIÁN TIẾP BAO VÂY Tầu công qua việc tăng cường liên mình quân sự tại Á châu và mở thêm 1 căn cứ quân sự tại Úc.
Đồng thời qua các nước bạn như Nhật Bản, Ấn độ và kể cả Do thái giúp VN tân trang và cải tiến quân đổi trong một giới hạn cho phép. Tóm lại không công khai mà âm thầm hành động.

- Vì sao vậy ! Vì người Mỹ luôn luôn nhìn rất xa và thấy được tham vọng và sự đe dọa của Tàu cộng đối với Mỹ về kinh tế (cạnh tranh trực tiếp về hàng High Tech của Mỹ trong 10 năm tới) và về quân sự (trực tiếp đương đầu với Mỹ trong 20 hay 30 năm tới)....

Vài hàng xin góp ý.
Tuan Truong
vinafax@aol.com


Pentagon Papers: Sau 40 năm bí mt được gii

Đu mùa hè năm 2011, thế gii lên cơn st v vic Trung Cng to căng thng Bin Đông thì ai ny đu ngóng trông nơi Hoa Kỳ vi nim hy vng Hoa Kỳ s là cu tinh giúp h đi phó vi mng bành trướng ca Trung Cng.

Nhưng ngày 14/6/2011, Văn Kh Quc Gia (National Archives) ca B Quc Phòng Hoa Kỳ cho gii ta (declassify) 7000 trang h sơ v nhng vn đ ca Vit Nam và Đài Loan hơn 40 năm trước làm cho nim tin ca nhiu người nơi Hoa Kỳ tan thành mây khói.

Sau đó, National Security Archive
George Washington University đưa ra thêm 28,000 trang h sơ, trong đó có nhng mu đi thoi đi vào chi tiết gia hai Ngoi Trưởng Henry Kissinger và Chu Ân Lai càng làm cho nhiu người nhìn ra s tht phũ phàng Hoa Kỳ đã bán đng Vit Nam Cng Hòa và Đài Loan đ đi ly s làm hòa và giao thương vi Trung C
ng.

image

Tài liu này tung ra làm cho hi ký ca Kissinger xut bn năm 1979 (The Memoirs) không còn giá tr vì nhiu điu trong hi ký ca Henry Kissinger viết đu sai vi nhng chi tiết trong tài liu này. Hi ký ca Henry Kissinger viết là đ đánh bóng cá nhân và đ chy ti cho bàn thân.

Tài liu lch s ca Văn Kh cho thy chính sách ca B Ngoi Giao Hoa Kỳ là đt quyn li nước M là ti thượng cho du chính sách này đưa đến s phn bi nhng đng minh cũng như phi du diếm và la c chính dân chúng và Quc Hi Hoa Kỳ.

Đu thp niên 1970s, Hoa Kỳ thay đi sách lược bt tay vi Trung Cng đi phó vi Liên Xô buc Hoa Kỳ phi ht Đài Loan ra khi Liên Hip Quc và đưa Trung Cng vào thay thế v trí này. Cách đây 40 năm, Hoa Kỳ đã công nhn ch có mt nước Trung Quc, và Đài Loan cũng ch là mt tnh ca Trung Quc vi mt th chế đc bit! Hoa Kỳ đã theo đui chính sách này 40 năm và s tiếp tc theo đui chính sách này cho đến khi Đài Loan danh chính ngôn thun thng nht vi Trung Quc, và thường thì khi s thng nht xy ra, Trung Quc lúc đó có th chế đa đng.

image

Tài liu cũng cho thy Trung Cng đt điu kin gii quyết vn đ Đài Loan đi đôi vi gii quyết chiến tranh Vit Nam . Hoa Kỳ quyết đnh b rơi Vit Nam Cng Hòa, đ cho Cng Sn Vit Nam chiếm c nước, và Hoa Kỳ phi tay trong mt thi gian vài thp niên b ngõ Đông Nam Á và Bin Đông cho Trung Cng to nh hưởng. Tài liu cho thy khi y Bc Vit rt bi ri và chun b đu hàng vì không chu ni B-52 b bom Hà Ni, và nếu Hoa Kỳ tiếp tc b bom thêm 2 tun na thì Hà Ni có l đã đu hàng, nhưng vì đã tha thun vi Bc Kinh nên Henry Kissinger và Tng Thng Richard Nixon ngưng b bom như mt hình thc vt đi chiến thng đang trong tm tay!

image

Cũng vì chính sách này nên tháng Giêng năm 1974, Trung Cng đưa hi quân đánh Hoàng Sa, Hi Quân VNCH chiến đu và kêu gi Đ Tht Hm Đi ca Hi Quân Hoa Kỳ đang gn đó tiếp cu nhân đo thôi thì Đ Tht Hm Đi nhn đ tín hiu xin cp cu nhưng vn làm ngơ đ mc cho các thương binh VNCH chết đau thương và oan c ti Bin Đông.
Ti sao B Quc Phòng Hoa Kỳ tiết l nhng bí mt này? Có phi h có lòng thành tiết l nhng bí mt đy la lc và phn trc đi vi các đng minh ca h? Bí mt lch s đã vén màn, liu nhng đng minh ca Hoa Kỳ có còn tin tưởng nơi Hoa Kỳ như h đã có trước đây?

image

Tht ra Hoa Kỳ trong tình thế không th gi bí mt lâu dài được na vì trước đây nhng chi tiết này đã rò r ra ngoài hu hết ri và nếu c tiếp tc du diếm nhng điu mà mi người đã đoán biết thì h qu ca nó còn tai hi hơn c vic tiết l. Cách đây 40 năm, ông Daniel Ellsberg đã tiết l nhng bí mt này cho The Washington Post, the Times, New York Times, và nhiu cơ quan truyn thông khác to mt cú sc trong qun chúng Hoa Kỳ. Ngày hôm nay, Văn Kh Quc Gia tung ra nhng tài liu cách đây 40 năm ch là đ xác nhn cách chính thc nhng tài liu ông Daniel Ellsberg tung ra trước đó là chính xác, thôi, mi người đng đoán già đoán non na.

image

August 6, 2007: Daniel Ellsberg, who released the Pentagon Papers in 1971, participating in a die-in against nuclear weapons in front of the LLNL West Gate.
Ông Daniel Ellsberg là người gc Do Thái, sinh trưởng ti Chicago (sinh ngày 7/4/1931), là mt người phân tích tình báo chiến thut chiến lược ca quân đi. Ông tng là nhân viên ca RAND Corporation. Rand là ch viết tt ca Research and Development, mt công ty bt v li chuyên phân tích tình hình cho Quân Đi Hoa Kỳ và Douglas Air Company là mt công ty chế to các vũ khí cho B Quc Phòng Hoa Kỳ. Rand có 1600 nhân viên và trong 1600 nhân viên này có nhng người làm cho tình báo Hoa Kỳ.

Năm 1954, sau khi tt nghip Harvard, Daniel Ellsberg gia nhp Hi Quân Hoa Kỳ. Ông ra trường đng đu lp c 1000 người. Mang lon Thiếu Uý, ông tr thành tiu đi trưởng. Sau 2 năm phc v cho Hi Quân, ông được tr v công vic dân s, ông tiếp tc hc Harvard và tham gia giúp Rand chuyên phân tích tình hình quân s.
Năm 1964, ông chính th
c làm cho B Quc Phòng và ông tham gia biến c hm đi USS Maddox xy ra Vùng Vnh Bc Vit (Gulf of Tonkin) năm 1964. Khi y Hoa Kỳ nói rng Bc Vit tn công hm đi USS Maddox đ ly c đó tn đánh Bc Vit nhưng bây gi tài liu đã gii mã, chính Hoa Kỳ dàn dng v này hơn là Bc Vit.
Năm 1965, ông đ
ược chuyn sang làm B Ngoi Giao đc trách phân tích tình hình Vit Nam . Năm 1967, ông tr v làm cho Rand và cho B Quc Phòng, trc tiếp chu trách nhim vi B Trưởng Quc Phòng.

image

Năm 1969, ông không có thin cm sách lược ca Hoa Kỳ vi Cuc Chiến Vit Nam và sau khi nghe Randy Kehler (sinh năm 1944), mt trong nhng người phn chiến thuyết trình cách hùng hn, ông Daniel Ellsberg tr thành mt trong nhng người chng chiến tranh. Sau khi đã có thin cm vi nhóm phn chiến và cương v là mt người có th tiếp xúc được nhng tài liu ti mt ca quc gia, cùng vi Anthony Russo (1934-2008) làm Rand , Daniel Ellsberg bí mt sao li (copy) nhiu tài liu ti mt và rò r ra ngoài cho báo chí biết. Tài liu rò r bí mt này được gii truyn thông Hoa Kỳ đt tên cho là Pentagon Papers. Năm 1970, Daniel Ellsberg c gng nh hưởng trên các Thượng Ngh Sĩ bng cách thuyết phc các đng lý văn phòng (chiefs-of-staff) ca các Thượng Ngh Sĩ nhng tàn hi v Chiến Tranh Vit Nam .

Ch Nht ngày 13/6/1971, ln đu tiên báo Times đăng trích đon tng phn 7000 trang. Tng Thng Richard Nixon và Henry Kissinger b cú đm bt ng, lp tc phn ng cách hung hãn, cách chc nhiu người h nghi hoc.
T
ng Thng Nixon nói: “Hãy cách chc ngay nhng tên đu não. ”Ni các ca Tng Thng Nixon np đơn khn cp xin Ti Cao Pháp Vin ngăn cm không cho Times và các báo chí tiếp tc đăng ti nhng tin ti mt ca Quc Phòng.
Times và các c
ơ quan truyn thông báo chí nht quyết không chu tiết l Daniel Ellsberg là ngun gc nhn tin ca h. Daniel Ellsberg phi trn chui trn nhi trong bí mt c 2 tun. Sau 2 tun, Ti Cao Pháp Vin phán quyết Times có quyn tiếp tc đăng ti nhng thông tin ti mt ca B Quc Phòng được rò r ti h vì đây là T Do Ngôn Lun được bo v bi Tu Chính Án Th Nht. Phán quyết này như mt cú tát tai vào mt ni các ca Tng Thng Richard Nixon.

image

Ngày 28/6/1971, Daniel Ellsberg và bn đng nghip Anthony Russo np mình cho FBI Boston Massachussett. Chính ph Liên Bang Hoa Kỳ truy t 2 người vi phm Đo Lut Tình Báo Năm 1917 (Espionage Act 1917). Sau 2 năm điu tra và nhiu biến chuyn, vào tháng 5 năm 1973, chánh án William M. Byrne, Jr. ra lnh bãi ni v án này. Sau v án này, Daniel Ellsberg đi thuyết trình nhiu nơi v các đ tài chính tr cũng như nhng bí mt lch s liên quan đến Vit Nam và Đài Loan.
Daniel Ellsberg và Anthony Russo đã tiết l nhng bí mt cách đây hơn 40 năm và hin nay Daniel Ellsberg còn sng và còn đi thuyết trình nhng vn đ đó nên Văn Kh Quc Gia chp nhn bch hóa h sơ.

Khi b
ch hóa h sơ thì mt hình thc nào đó h cũng xác nhn chính sách ca Hoa Kỳ là “quyn li ca Hoa Kỳ là ti thượng” nên sn sàng bt chp c s phn bi đi vi đng minh đ đt mc tiêu. Trong tương lai, nhng ai mun làm đng minh vi Hoa Kỳ thì phi biết điu này mà trong lut h gi đó là caveat emptor – let the buyer beware, làm bn vi M và nếu M đâm sau lưng cách bt ng thì đng có than tri trách đat.
Một lời bình để tham khảo
Pentagon Papers giup ta hiểu hơn về nước Mỹ (At least about the USA Foreign Policy since 2nd World War).
Tôi may mắn đã được đọc Pentagon Papers từ năm 1971, 72 rồi.

Họ Declassify lúc này, phải chăng để nhắc nhở chúng ta :

" Hay khôn ngoan hơn trong tranh chấp biến Đông với bọn Tầu cộng và đứng chờ đợi gì nhiều ở nước Mỹ "

" Nước Mỹ chúng tôi chỉ hành động giúp các bạn vào thời điểm thích hợp nhất cho quyền lợi (kinh tế) của nước Mỹ mà thôi "....

Bây giờ thì rất khó chờ đợi gì nhiều ở nước Mỹ vì :


- Kinh tế Mỹ đang còn rất khó khăn : Dow John tuy đặt kỷ lục, lợi tức các công ty tuy lên, những thất nghiệp vẫn là 8%, vì các hãng tuy tăng Profit nhưng không mướn thêm nhân viên, vì sợ sẽ Recession trở lại....

- Ngân sách quốc phòng đang tiếp tục giảm mạnh, vì vậy nước Mỹ vẫn cần bán vũ khí càng nhiều càng tốt cho các nước khác, đề kỹ nghệ Quốc phòng Mỹ không gặp khó khăn....
Như vậy việc Tầu cộng gây căng thẳng ở Biển Động là quá phù hợp với việc Mỹ tha hồ bán vũ khí cho dân em ở Châu ....dại gì mà can thiệp....

- Hơn nữa Mỹ đang đầu tư hàng Billion đô là bên Tàu cộng, dại gì can thiệp để bọn Tầu trả thù.
Hăy nhìn kinh nghiệm Nhật Bản hôm nay, vì tranh cháo Đảo Điếu Ngư với Tầu cộng mà buôn bán với chúng giảm xút. Vì vậy đang phải tìm cách chuyển đầu tư sáng VN, Indonesia, Thái Lan, Miến Điện....

Theo Tuan Truongvinafax@aol.com


1 nhận xét:

  1. Nói gì thì nói nhưng nguyên nhân dẫn đến chiến tranh bi thương ở Việt Nam như hiện nay là không thể không tránh khỏi trách nhiệm của Mỹ và một số quốc gia đã xâm lược Việt Nam

    Trả lờiXóa

Hoan nghênh mọi ý kiến thảo luận, nhưng làm ơn viết tiếng Việt có dấu và không chửi tục.

Tìm kiếm Blog này